Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Privātuma politikas spēkā esamība un pieejamība.

Šī privātuma politika Jums ir pieejama: SIA “ABS Studio” tīmekļa vietnē www.antigravityyoga.lv

Lai nodrošinātu SIA “ABS Studio” pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, uzņēmums regulāri uzrauga savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc SIA “ABS Studio” tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.

Šī privātuma politika attiecas uz:

  • fiziskajām personām klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod SIA “ABS Studio” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • SIA “ABS Studio” uzturētās interneta mājaslapas www.bfitteam.com klientiem (turpmāk – Klienti).
  • SIA “ABS Studio”  rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma un datu apstrādes jomā.
  • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “ABS Studio” interneta mājaslapās www.bfitteam.com, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrāde un nolūki

 SIA “ABS Studio” apkopo informāciju, ko lietotājs iesūta tīmekļa vietnē ( mājaslapā www.antigravityyoga.lv vai Facebook lapā Antigravity Yoga- Riga), piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

  • Informācija, ko sūta lietotājs (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai sazinātos ar lietotāju.
  • SIA “ABS Studio” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;

– klientu apkalpošanai;

– norēķinu administrēšanai;

– mājaslapu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.

 

Personas datu aizsardzība un ilgums

SIA “ABS Studio”  neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “ABS Studio”  glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, pēc tam klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Saziņa ar Klientu

SIA “ABS Studio”. veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir jautājumi par SIA “ABS Studio”  veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu sazinieties ar SIA “ABS Studio”, vienotās reģistrācijas Nr. 45403057159 juridiskā adrese “Bazūnas”, Saulesdārzs, Ikšķiles novads, LV-5052 vai kontaktējaties pa e-pastu info@antigravityyoga.lv